Logo

+48 783 918 580

Szkolenie dla trenerów, szkoleniowców – poziom podstawowy

To szkolenie jest dla osób, które niezależnie od branży szkolą inne osoby.

To szkolenie jest również dla managerów, liderów i kierowników projektów. Dla tych wszystkich, którzy uważają, że rozwijanie pracowników to kluczowy element przywództwa.  

Cele:

  • przekazanie wiedzy i narzędzi z obszaru kompetencji miękkich niezbędnych do pracy trenera
  • trenowanie nabytych technik i umiejętności komunikacji
  • przekazanie wiedzy z zakresu zaprojektowania i prowadzenia szkoleń
  • trenowanie poznanych narzędzi i technik
  • przygotowanie uczestników do pracy trenera

Szkolenie wzmacnia wiedzę o:

  • Zasadach projektowania szkoleń
  • Technikach aktywnego słuchania
  • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Technikach i narzędziach angażujący uczestników szkoleń
  • 5 stopniach słuchania
  • Kluczowych zasadach podczas wystąpień publicznych
  • Czterech poziomach rozwoju
  • Piramidzie zapamiętywania
  • Cyklu Kolba w procesie uczenia dorosłych
  • Technikach i narzędziach prowadzenia szkoleń
  • Zasadach budowania bezpieczeństwa podczas szkolenia

Szkolenie wzmacnia umiejętności z zakresu:

  • Zaplanowania i przygotowania programu szkolenia
  • Prowadzenia efektywnych i angażujących szkoleń
  • Pracy z flipchartem, prezentacją
  • Wystąpień publicznych
  • Korzystania z prezentacji podczas spotkań
  • Angażowania uczestników w spotkania
  • Używania technik aktywnego słuchania
  • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas szkoleń

Metoda szkoleniowa:

  • Wykład 40%
  • Ćwiczenia 40%
  • wymiana opinii i doświadczeń, case study 20%

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej. Zapytaj o wycenę

Cena szkolenia:

1,800.00 netto

Najbliższe terminy szkolenia

Szkolenie dla trenerów, szkoleniowców – poziom podstawowy

4-5.06.2024

Szkolenie dla trenerów, szkoleniowców – poziom podstawowy

Zapisz się na szkolenie

Pobierz formularz zapisu w formie pdf. Wypełnij go i wyślij nam korzystając z zakładki kontakt.

Masz pytania? Napisz do nas

Program: 16 godzin + 4 godziny konsultacji indywidualnych

MODUŁ I. Wprowadzenie do roli trenera

  1. Jaką rolę pełni trener
  2. Analiza własnego potencjału – badanie typu osobowości Extended DISC
  3. Różnice między szkoleniem a innymi formami rozwoju
  4. Etyka w pracy trenera

MODUŁ II. ABC trenera

  1. Piramida zapamiętywania
  2. Cykl Kolba, jak go wdrożyć w proces szkolenia
  3. Cztery poziomu rozwoju
  4. Model efektywności szkolenia według Kirkpatricka

MODUŁ III. Kluczowe kompetencje w roli trenera

  1. Rozwój kompetencji trenera w obszarach
    1. Wiedzy
    2. Umiejętności
    3. Doświadczenia
  2. Techniki i narzędzia aktywnego słuchania
  3. Techniki zadawania pytań i prowadzenie dyskusji
  4. Udzielanie informacji zwrotnej
  5. Praca z prezentacją
  6. Praca z flipchartem
  7. Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych
  8. Kluczowe zasady wystąpień publicznych
  9. Komunikacje werbalna
  10. Komunikacja niewerbalna

MODUŁ IV. Planowanie i budowanie programu szkolenia

  1. Z jakich elementów składa się szkolenie
  2. Projektowanie celów szkolenia na poziomie
    1. Wiedzy
    2. Umiejętności
    3. Postawy
  3. Budowanie bezpieczeństwa uczestników szkolenia
  4. Dobór metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy
  5. Tworzenie programu merytorycznego szkolenia i planowanie czasu
  6. Planowanie ćwiczeń i rola trenera
    1. Ćwiczenia indywidulane
    2. Ćwiczenia w parach
    3. Ćwiczenia w grupach
  7. Przegląd różnorodnych metod, technik i narzędzi szkoleniowych
  8. Organizacyjne i techniczne aspekty prowadzenia szkoleń
  9. Cele i metody ewaluacji szkoleń
  10. Czego bezwzględnie nie robić budując program szkolenia
  11. Zasada mniej znaczy więcej

MODUŁ V. Prezentacje trenerskie

  1. Próbki trenerskie Uczestników kursu wykorzystujące w praktyce zdobytą wiedzę zdobytą podczas pierwszego dnia warsztatu (ćwiczenie indywidualne z rejestracją nagrań video).
  2. Sesja informacji zwrotnej i rozwojowej z ćwiczenia dla Uczestników warsztatu.

MODUŁ VI. Prowadzenie szkolenia

  1. Budowanie zaufania i bezpieczeństwa
  2. Role które przyjmują uczestnicy
  3. Proces grupy podczas szkolenia
  4. Reagowanie na potrzeby i oczekiwania uczestników
    1. Kreatywność i elastyczność trenera
  5. Utrzymywanie dynamiki i zaangażowania uczestników
  6. Dowartościowanie, chwalenie, motywowanie uczestników
  7. Jak bezinwazyjnie przełamywać opór, lęki, strach uczestników

MODUŁ VII. Sytuacje trudne w pracy trenera

  1. Źródła sytuacji trudnych w pracy trenera
  2. Przykłady sytuacji trudnych
    1. Sytuacje losowe
    2. Niechęć i brak zaangażowania uczestnika
    3. Agresywny uczestnik
    4. Roszczeniowy uczestnik
    5. Konflikt pomiędzy uczestnikami
    6. Manipulacja ze strony uczestnika
    7. Niezdyscyplinowana grupa
  3. Jak minimalizować sytuacje trudne w pracy trenera

MODUŁ VIII. Zakończenie szkolenia i wsparcie trenera

    1. Koniec szkolenia, jak to zrobić poprawnie
    2. Zebranie informacji zwrotnej
      1. Wypowiedź uczestników
      2. Ankiety
    3. Rozdanie certyfikatów, dyplomów
    4. Zbudowanie relacji na przyszłość
    5. Rodzaje wsparcia dla uczestników szkoleń