Logo

+48 783 918 580

Zarządzanie zmianą w organizacji

Cele:

 • Przekazanie wiedzy na temat zarządzania zmianą w organizacji uwzględniając kluczowe obszary przyczyniające się do sukcesu wprowadzania zmian
 • Trenowanie, ćwiczenie poznanych narzędzi i technik z obszaru zarządzania zmianą
 • Przygotowanie uczestników do korzystania z nabytej wiedzy
 • Zainspirowanie uczestników do rozwoju i działania

Szkolenie wzmacnia wiedzę o:

 • Procesie zmiany i wpływu jej na ludzi i organizację
 • Komunikacji w procesie zmiany
 • Przyczynach oporu w zmianie
 • Czynnikach napędzających i hamujących proces zmian w organizacji
 • Kluczowych rolach i ich odpowiedzialności w zmianie
 • Narzędziach zarządzania ryzkiem i problemami w zmianie
 • Narzędziach do określania priorytetów i zarządzania czasem
 • Etapach planowania i wdrażania zmian w organizacji
 • Strategii komunikacji w zmianie

Szkolenie wzmacnia umiejętności z zakresu:

 • Wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie
 • Przygotowania planu zmiany
 • Wdrażania i monitorowania zmian w organizacji
 • Angażowania interesariuszy w zmianę, Budowania i zarządzania zespołem zmiany
 • Efektywnej i skutecznej komunikacji w procesie zmiany
 • Zarządzania ryzkami i rozwiązywania problemów w zmianie
 • Radzenia sobie z oporem w zmianie

Metoda szkoleniowa:

 • Wykład
 • Ćwiczenia, zadania, praca indywidualna
 • Case study
 • Dyskusję, wymiana opinii i doświadczeń

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej. Zapytaj o wycenę

Cena szkolenia:

1,400.00 netto

Najbliższe terminy szkolenia

Zarządzanie zmianą w organizacji

20240220

Zarządzanie zmianą w organizacji

20240319

Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji

Zapisz się na szkolenie

Pobierz formularz zapisu w formie pdf. Wypełnij go i wyślij nam korzystając z zakładki kontakt.

Masz pytania? Napisz do nas

Program: 16 godzin

MODUŁ I – Wprowadzenie do zarządzania zmiana

 1. Krzywa zmiany
 2. Model transformacji zmiany
 3. Obszar motywacji w zmianie
  1. Czynniki napędzające zmiany
  2. Czynniki hamujące zmiany
 4. Leki i obawy w procesie zmiany
 5. Zmiana a rozwój osobisty
 6. Modele zmiany
  1. Model trzech etapów Lewina
  2. Model 8 Kroków Kottera

MODUŁ II – Przygotowanie zmiany w organizacji

 1. Świat VUCA, BANI
 2. Źródła wprowadzenia zmian w organizacji
 3. Przygotowanie Deklaracji Wizji Zmiany
  1. Na co zwrócić szczególną uwagę
  2. Czego unikać tworząc deklarację
 4. Rola organizacji ukierunkowana na wspieranie procesów zmian

MODUŁ III – Przywództwo i role w zmianie organizacyjnej

 1. Cechy skutecznego i efektywnego lidera zmiany
 2. Role i odpowiedzialności w procesie zmiany
  1. Adwokat zmiany
  2. Sposnor
  3. Kierownicy liniowy
  4. Wdrażający
  5. Agenci zmiany
 3. Interesariusze zmiany
  1. Rozpoznawanie interesariuszy
  2. Segmentacja interesariuszy
  3. 7 pryncypiów angażowania interesariuszy
  4. Planowanie zaangażowania interesariuszy

MODUŁ IV – Komunikacja w zmianie

 1. Metody i kanały komunikacji w zmianie w zależności od skali zmiany
 2. Bariery utrudniające skuteczną komunikację
 3. 5 najlepszych praktyk skuteczności komunikacji
 4. Narzędzia komunikacji
  1. Metafora
  2. Storytelling, opowieści
  3. AIDA
  4. Odwołanie do serc i umysłów
 5. Planowanie komunikacji
  1. Schemat planowania komunikacji Strategia – Plan – Działanie – Pomiar
  2. 7 kroków tworzenia strategii komunikacji w zmianie
  3. Czego bezwzględnie nie robić podczas komunikacji w zmianie

MODUŁ V – Tworzenie zespołu zmiany

 1. Rola lidera w procesie tworzenia i zarządzania zespołem zmiany
 2. Profil efektywnego zespołu
 3. Typy osobowości a proces zmiany
 4. Fazy tworzenia skutecznego i efektywnego zespołu
 5. Zasady i wartości zespołu zmiany
 6. Planowanie sposobu i organizacji pracy zespołu zmiany
 7. Dobre praktyki podczas tworzenia zespołu zmiany

MODUŁ VI – Planowanie zmiany

 1. Wizja końca zmiany, cel zmiany
 2. Planowanie działań w zmianie
  1. Zarządzanie priorytetami
  2. Zarządzanie czasem w zmianie
  3. Zarządzanie zadaniami
 3. Identyfikacja zagrożeń i ryzyka w zmianie
 4. Planowanie działań minimalizujących ryzyka
 5. Tworzenie macierzy ryzyka
 6. Zaplanowanie rytmu dostarczania korzyści zmiany do biznesu

MODUŁ VII – Wdrażanie zmiany

 1. Narzędzia i techniki wspomagające dostarczanie zmiany do biznesu
  1. Model PDCA : Planowanie – Realizowanie – Sprawdzenie – Poprawa
  2. Kanban
  3. Daily meeting
  4. Timebox, sprint
 2. Szkolenia, warsztaty jak narzędzia wspierające fazę dostarczania
 3. Prototypowanie, testowanie
 4. Przeglądy procesu wdrażania zmiany. Spotkania statusowe,, kryzysowe, podsumowujące
  1. Dobre praktyki efektywnych spotkań
 5. Monitorowanie ryzyka w procesie zmiany

MODUŁ VIII – Zakończenie i utrzymanie zmiany

 1. Zakończenie procesu zmiany i odwołanie się do celu zmiany
 2. Przekazanie zmiany do organizacji
  1. Zaplanowanie kolejnych działań
 3. Techniki i narzędzia podtrzymania zmiany
 4. Retrospekcja jako narzędzie czerpania z doświadczeń
 5. Zaplanowanie komunikacji w fazie zakończenia zmiany
 6. Rozwiązanie zespołu zmiany

MODUŁ IX – Opór w procesie zmiany

 1. Przyczyny oporu w procesie zmiany
 2. Rodzaje i obawy oporu
 3. Budowanie strategii zarządzania oporem
 4. Techniki i narzędzia przełamujące opór
 5. Jak przeciwdziałać oporowi